Coin12
Pullix

DeFi

DeFi là viết tắt của Decentralized Finance hay tài chính phi tập trung.DeFi là nền tài chính phi tập trung (hay tài chính mở). Trong đó, các tổ chức, thị trường hay các công cụ tài chính được quản lý phi tập trung.